Podmienky ochrany osobných údajov

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: MONARCH, akciová spoločnosť

Sídlo: Drotárska cesta 56

811 02 Bratislava

IČO: 31 325 645

(ďalej len „MONARCH“)

 

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali nasledovné Podmienky ochrany osobných údajov a oboznámili sa s vašimi právami a nárokmi ako dotknutej osoby. Tieto podmienky sa môžu z času na čas meniť, a preto Vám odporúčame pravidelne ich sledovať.

Spoločnosť sa zaväzuje udržať v tajnosti spracúvané osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nám boli vami zverené, ak takúto povinnosť neukladá spoločnosti zákon alebo tieto podmienky neuvádzajú výnimku. Údaje nám poskytnuté nebudú zverejňované ani využívané na komerčné či obchodné účely bez riadneho zákonného dôvodu.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok rozumejú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“

Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie,usporadúvanie,uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, prenos, šírenie, vymazanie a iné.

Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou MONARCH môže byť najmä plnenie zákonných povinností; plnenie zmluvných dohôd a plnení ako napríklad poskytovanie eventových a agentúrnych služieb; sledovanie svojich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, typicky pri zabezpečovaní marketingových aktivít a podujatí a prípadne ďalšie iné účely. Pokiaľ sa chcete ako dotknutá osoba informovať o konkrétnom účele spracúvania osobných údajov, prosím kontaktujte nás spôsobom uvedeným v týchto podmienkach.

MONARCH zvyčajne spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytnete sami alebo nám ich poskytne objednávateľ/organizátor podujatia, získané prostredníctvom kamerového snímaním pri tvorbe video záznamu z podujatia alebo fotografovaním na podujatí alebo iným obdobným spôsobom.

MONARCH nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, napríklad omylom alebo bez vyžiadania. V takýchto prípadoch osobné údaje nespracúva ďalej ale ich zlikviduje bez upozornenia.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sú prevažne:

·        identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,

·        kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,

·       bankové údaje, prevažne z dôvodu identifikácie platby

·       fotografie, video záznamy s podobizňou

·       iné údaje vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným.

 

Sociálne siete a marketing

Spracúvanie osobných údajov na sociálnej sieti Facebook

https://touch.facebook.com/Monarch.sk/?__tn__=%2As-R#_=_

MONARCH niekedy zverejňuje Vaše osobné údaje (predovšetkým fotografie a videá z rôznych podujatí) pod svojim užívateľským kontom na sociálnej sieti Facebook.

Pre viac informácii o podmienkach spracúvania osobných údajov si prosím prečítajte aj podmienky zverejnené na samotných sociálnych sieťach.

Keďže podmienky ochrany osobných údajov na sociálnej sieti Facebook, momentálne negarantujú, že vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín (predovšetkým USA), za účelom toho, aby sme mohli zverejniť vašu fotografiu alebo video na tejto sieti potrebuje váš súhlas, ak neexistuje iný zákonný dôvod. Udeliť súhlas však nie je povinnosť, a ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje takto prenesené, nemusíte nám ho udeliť. Niekedy však existujú iné zákonné dôvody, ktoré nám umožňujú nakladať a zverejňovať vaše osobné údaje a vtedy ho od vás MONARCH nebude žiadať.

MONARCH pri spracúvaní prihliada na základné práva a slobody každej dotknutej osoby a nezverejňuje také osobné údaje, ktoré sú podľa jej uváženia spôsobilé narušiť vaše základné práva slobody (najmä dôstojnosť osoby) a prestane ich spracúvať v prípade, ak dôjde k zániku účelu spracúvania alebo v prípade ak ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, či namietne spracúvanie alebo ak sami vyhodnotíme, že vaše záujmy prevyšujú nad záujmami MONARCH alebo tretej osoby (napr. objednávateľ podujatia).

Týmto však nie je vylúčené, že zhromažďujeme informácie z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúvame.

Osobné údaje, ktoré MONARCH získa ukladá aj na svojich serveroch.

Upozorňujeme Vás, že nenesieme zodpovednosť za ochranu osobných údajov na internetových stránkach, ktoré sa môžu objaviť na tomto webe alebo pod našim užívateľským profilom na Facebook formou externého prepojenia.

Poskytnutie údajov svojim sprostredkovateľom

Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté našich sprostredkovateľom, napríklad video editorom, externým účtovníkom a podobne.V prípade využitia služieb sprostredkovateľa (vrátane sub-sprostredkovateľov) príjmeme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala vašim údajom ochranu a štandardyminimálne v rovnakej miere ako sú u nás a v súlade so základnými právami.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Niekedy nie je MONARCH schopný zabezpečiť všetky úkony samostatne, a preto vaše údaje postupuje ďalším prevádzkovateľom, ktorý ich spracúvajú (napríklad dopravcovi, poskytovateľovi ubytovania, cestovným kanceláriám, ambasádam za účelom získania víz a podobne) alebo nám túto povinnosť ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto prípade  príjme opatrenia podľa potreby tak, abysa dosiahol čo najvyšší stupeň ochrany podľa konkrétnych okolností prípadu.

Cezhraničné prenosy

MONARCH nevykonáva cielene prenosy do tretích krajín avšak v prípade, že by sa naskytla nutnosť prenosu mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, a my neviemeprijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov, vopred vás oslovíme a bez vášho súhlasu ich neprenesieme.

Bezpečnosť

MONARCH využíva rôzne opatrenia bezpečnostného,technického,organizačného charakteru, aby sa zabezpečil bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým vaše osobné údaje boli nami zverené a aby rešpektovali mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach a ich tajnosť.

Vaše práva vo vzťahu k vaším osobným údajom

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňuje Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

Ide najmä o právo:

· na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,

·  ich opravu, doplnenie, vymazanie,

·   obmedzenie spracúvania, namietanie   spracovania a dĺžky ich uloženia,

·   na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú   osobné údaje a získať prístup k týmto     osobným údajom,

·   byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov

·   na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

  

Súhlas a odvolanie súhlasu.

Súhlas, ktorý poskytnete ostane platný až do jeho písomného odvolania, ak nepominie účel na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Každá dotknutá osoba môžesúhlas odvolaťa žiadať, aby spoločnosť prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe takéhoto súhlasu.

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, MONARCH bezodkladne žiadosť spracuje a informuje vás o výsledku a prípadne dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

V prípade, že dotknutou osobou je maloleté dieťa, súhlas za neho udeľuje zákonný zástupca.

Sťažnosť

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať 

·  meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,

· značenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

· predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

· dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

· kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila

(napr.Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva ohľade vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na monarch@monarch.sk.